Różne

Planowanie zasobów ludzkich w zespołach projektowych

Określenie i identyfikacja przyszłych wymagań personalnych w firmie jest planowaniem zasobów pracy. Wyznaczając cel strategiczny w tym zakresie należy przeanalizować stan obecny w firmie i tak dostosować planowanie by założony cel został osiągnięty.

Zarządzanie pracą

Źródło: Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Placet, Warszawa 1999, s. 127.

Czas ciągłych przemian i rozwoju gospodarczego wpływa konstruktywnie na wzrost przepływów  towarów, usług a także kapitału. Konsekwencją tego stała się dynamika wymiany inwestycji zagranicznych, technologii, informacji a także kapitału ludzkiego. Globalizacja pozwoliła na poszerzenie zakresu działania przedsiębiorstw.[1]

Do niedawna projekty stanowiły niszowy sposób działania przedsiębiorstw. Dziś można powiedzieć, że stanowią kluczowy aspekt każdej firmy. Działania innowacyjne, nietypowe i niepowtarzalne wypierają dotychczasowe powtarzalne procesy. Zgodnie z opinią J. Brilmana, ponad 25% przedsiębiorstw może być zarządzana w formie projektowej. Do grupy tej zaliczyć można:

 • inżynierię,
 • informatykę,
 • sektor prac publicznych,
 • budownictwo,
 • przemysł lotniczy i stoczniowy,
 • doradztwo organizacyjne.[2]

Zarządzanie projektami jest zestawem modeli i technik, które są zależne od zasad zarządzania wykorzystywanych do osiągnięcia zamierzonego celu. Opiera się o działania planowania, harmonogramowania, oceniania i kontroli postępów w czynnościach wchodzących w skład projektu. W obszarze zarządzania projektami znajdują się  wszystkie aspekty planowania, organizowania, a także zatrudniania.[3]

Wedle definicji amerykańskiego Project Management Institute zarządzanie projektami jest dziedziną zajmującą się zastosowaniem dostępnych:

 • wiedzy,
 • umiejętności,
 • narzędzi
 • technik

celem spełnienia potrzeb i oczekiwań zleceniodawców danego projektu.[4] Na zarządzanie projektami można też spojrzeć poprzez pryzmat nauki o definiowaniu czy osiąganiu celów, przy jednoczesnej optymalizacji użycia niezbędnych zasobów czasowych, finansowych i ludzkich.[5]

Zarządzanie projektami definiuje się również jako proces, w którym można wyróżnić:

 

 • ograniczenie problemu i sformułowanego zadania,
 • uzgodnienie celów projektu i logiki przebiegów, względnie postępowania,
 • angażowanie zasobów personalnych, finansowych i rzeczowych,
 • organizowanie realizacji projektu,
 • kierowanie grupą projektową, motywowania uczestników projektu do jego skutecznego i efektywnego realizowania,
 • kontrolowanie przebiegu projektu,
 • koordynowanie, reagowanie na zakłócenia projektu.[6]

Każdy projekt niezależnie od zastosowanej metodyki, stopnia dokładności opisania parametrów, czy zdefiniowanego zakresu, określenia czasu, budżetu, zasobów i wymagań dotyczących jakości realizacji projektu, nie będzie zrealizowany bez udziału odpowiednich kadr.

[1] Wójcik-Kośla D. Kompetencje menedżera globalnego, [w:] Masłyk-Musiał E. (red)., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, WSM, Warszawa 2005. s. 117

[2]  Brilman J. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002. s318

[3] Waters D. Zarządzanie operacyjne. PWN, Warszawa 2001. s.15

[4] Trocki M., Grucza B., Ogonek K. Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003. s. 26-28

[5] Pawlak M. Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006. s.28

[6] Trocki M. Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektamieuropejskimi, [w:] Trocki M., Grucza B.: Zarządzanie projektami europejskimi, PWE, Warszawa 2007.s. 21

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *